Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ) Print

 

Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Κοζάνη

02.05.2017

ΨΦΞΔ7ΛΨ - ΒΨΦ

 

 

Αρ. Πρωτ.:

1485

Ταχ. Δ/νση

:

ΖΕΠ Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

50100

 

Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνο

:

(24613) - 50900-2

(24613) - 50909

 

Fax

:

(24610) - 53969

 

E-mail

:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Θέμα

:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗΗ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ, προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της και να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στο έργο της, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο τομέα ή από φορείς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

Το πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

 1. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007–2013» (ΦΕΚ267/τ.Α/03.12.2007) και ειδικότερα το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 2. Της ΚΥΑ15624/ΕΥΣ1893/08.04.2008, (ΦΕΚ604/τ.Β/08.04.2008) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 332/Γ’ΚΠΣ305/05.01.2001 Κ.Υ.Α(ΦΕΚ109/τ.Β/15.02.2001) με θέμα: «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης» και η ΚΥΑ αριθ. 331/Γ’ΚΠΣ306/05.01.2001 (ΦΕΚ109/τ.Β/15.02.2001) με θέμα: «Διαδικασία Αξιολόγησης για το προσωπικό του αρ. 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 και η Κ.Υ.Α. αριθμ. 333/Γ’ΚΠΣ307/05.01.2001 «Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης»,
 3. Το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ53/τ.Α/31.03.2010), και του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν.4128/2013, όπως επίσης την αριθ. 15154/ΕΥΘΥ271/08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού,
 4. Το άρθρο 186 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
 5. Την ΥΑ28172/ΕΥΘΥ1210/30.06.2010(ΦΕΚ1058/τ.Β/13.07.2010), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ165/Γ΄ΚΠΣ/303(ΦΕΚ3/τ.Β /05.01.2001) «Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2α του Ν.2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας»,
 6. Το Ν.3861/08.07.2010(ΦΕΚ112/τ.Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 7. Την αριθμ. 15154/ΕΥΘΥ271/08.04.2013 εγκύκλιο για τη διαδικασία αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων στις Ειδικές Υπηρεσίες καθώς και την εγκύκλιο με αριθμ. 61433/ΕΥΘΥ603/08.06.2016,
 8. Την αριθμ. 90/03.06.2014 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών, των τακτικών και αναπληρωματικών περιφερειακών Συμβούλων  των εκλογών της  18.05.2014 και των επαναληπτικών της 25.05.2014»,
 9. Τα άρθρα 34 έως και 39 του Ν.4314/2014(ΦΕΚ265/τ.Α/23.12.2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», ως ισχύουν,

10. Την αριθμ. 61433/ΕΥΘΥ603/08.06.2016 εγκύκλιο σχετικά με τη «Διαδικασία αποσπάσεων και μετακινήσεων υπαλλήλων των ΕΥ ΕΣΠΑ και τοποθετήσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιών και τμημάτων ειδικών Υπηρεσιών κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 59 του Ν.4314/2014», με την οποία μεταξύ άλλων παρατείνονται αυτοδίκαια οι παρατάσεις του υπηρετούντος προσωπικού έως την 22.12.2019,

11. Την ΥΑ58147/ΕΥΘΥ575/01.06.2016 (ΦΕΚ1762/τ.Β/16.06.2016), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ32663ΕΥΘΥ323/23.03.2015(ΦΕΚ712/τ.Β/24.04.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314 / 2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41542/Γ΄ΚΠΣ/277(ΦΕΚ1501/τ.Β/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,

12. Το Ν.4440/2016(ΦΕΚ224/Α/02.12.2016 «Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 19, ως ισχύει,

13. Το στελεχιακό δυναμικό της Υπηρεσίας και το εν ισχύ οργανόγραμμά της.

 

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι δύο (2) και αναλύονται ως ακολούθως:

¨    Μία (1) θέση ΠΕ Μηχανικών, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων,

¨    Μία (1) θέση ΠΕ ανεξαρτήτου ειδικότητας, με εμπειρία σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Για τη στελέχωση της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000(ΦΕΚ251/τ.Α/14.11.2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν.3614/2007(ΦΕΚ267/τ.Α/03.12.2007), του Ν.3840/2010(ΦΕΚ53/τ.Α/31.03.2010), του άρθρου 1 παρ. 6 εδ. α του Ν.4128/2013, την αριθ. 15154/ΕΥΘΥ271/08.04.2013 ερμηνευτική εγκύκλιο αυτού, καθώς και τα άρθρα 34 έως και 39 και του άρθρου 59 του Ν.4314/2014(ΦΕΚ265/τ.Α/23.12.2014) ως ισχύουν.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ δύναται να αποσπαστεί ανθρώπινο δυναμικό για τέσσερα (4) έτη με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4314/2014, ως ισχύει.

 

Οι υποψήφιοι για τη στελέχωση πρέπει να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της με αριθ. 28172/ΕΥΘΥ1210 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 165 /Γ΄ΚΠΣ303(ΦΕΚ3/τ.Β/05.01.2001) για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται η αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν.2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ1058/τ.Β/13.07.2010).

 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την εν ισχύ νομοθεσία, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που θα αποσπαστούν στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ βαρύνει το φορέα προέλευσής τους.

 

Η έδρα της Υπηρεσίας είναι η Κοζάνη (Διοικητήριο Ζ.Ε.Π. Κοζάνης).

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 2ος όροφος, 50100 Κοζάνη, μέχρι 07.06.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., τα παρακάτω:

 1. Αίτηση Υποψηφιότητας (συνημμένο υπόδειγμα),
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (συνημμένο τυποποιημένο υπόδειγμα) με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
 3. Υ.Δ. του Ν.1599/86 με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος,
 4. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να φαίνονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα. Οι υπάλληλοι των κρατικών ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ θα προσκομίσουν πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών μαζί με βεβαίωση από την υπηρεσία τους, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το νομικό πρόσωπο, στο οποίο απασχολούνται, δεν είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο και ότι το ­Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού του κεφαλαίου (εγκύκλιος ΔΙ.Π.ΙΔ.Δ/Β.18.21/775/οικ.34663/21.12.2007 του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ. Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις που υποβάλλονται και μέσω:

 • · ΕΛΤΑ
 • · Εταιριών Ταχυμεταφορών
 • · Εξουσιοδοτημένων Αντιπροσώπων

Όσες Αιτήσεις υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν μόνον εάν φτάσουν στα γραφεία της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 11:00.

Οι φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη διεύθυνση του αιτούντος καθώς επίσης και τις ενδείξεις:

 

Αίτηση

«Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για στελέχωση ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ»

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη (2ος Όροφος)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αίτησης: 07.06.2017

«Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία»

 

 

Για διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Στέλεχος της Μονάδας Γ’, κ. Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος (24613 50909, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

 

Η παρούσα πρόσκληση, τα σχετικά υποδείγματα και η με αριθ. 28172/ΕΥΘΥ1210 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 165/Γ΄ΚΠΣ303(ΦΕΚ3/τ.Β/05.01.2001) για τον καθορισμό των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται η αποσπάται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2Α του Ν.2860/2000 στην Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ1058/τ.Β/13.07.2010) βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα: http://www. pepdym.gr.


Παρακαλούμε για την κοινοποίηση της παρούσας σε όλους τους υπάλληλους των υπηρεσιών ευθύνης σας.

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Αρχεία Πρόσκλησης

 

Θεόδωρος Ι. Καρυπίδης


Συνημμένα:

1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – υπόδειγμα

2. Βιογραφικό Σημείωμα – υπόδειγμα

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

 • · Αντιπεριφερειάρχες
 • · Διευθύνσεις Περιφέρειας

2. Όλα τα Υπουργεία / Γενικές και Ειδικές Γραμματείες (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους)

3. Όλες οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους)

4. Όλες οι Περιφέρειες της χώρας (για διαβίβαση στις Υπηρεσίες αρμοδιότητας τους)

5. Όλοι οι Δήμοι της χώρας (δια της Κ.Ε.Δ.)

6. ΕΝ.ΠΕ.

7. Ε..Ε.Υ.Α. (για διαβίβαση σε όλες τις ΔΕΥΑ)

8. Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας και Δήμοι Δυτικής Μακεδονίας

9. Όλες οι Ε.Υ. της χώρας

10. Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ (και ηλεκτρονικά σε όλα τα στελέχη)

Εσωτερική Διανομή:

 1. Προϊστάμενο & Προϊσταμένους Μονάδων ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ
 2. Χρονολογικό αρχείο