Πρόσκληση 52 : - ΘΠ 46 - Διαχείριση Υδάτων (Λύματα) - ΕΛΗΞΕ Print

 

 

ΑΔΑ: BEYH7ΛΨ-ΦΟΘ

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ

 


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 46):

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝΠρουπολογισμός : 35.000.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(3.51 MΒ).rar

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  30/01/2013

Κωδ. Πρόσκλησης: 52

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 46  «Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)


 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ» για τη Θεματική Προτεραιότητα  46  «Διαχείριση Υδάτων (Λύματα)» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι προτάσεις αφορούν τα έργα προτεραιότητας ΕΣΠΑ 2007-2013, που αφορούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (www.espa.gr / Έργα Προτεραιότητας 2007-2013).

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, και ειδικότερα: i) Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (εδάφους, αέρα και επιφανειακών – υπογείων υδάτων) και θωράκιση από φυσικές καταστροφές και ii) Αναβάθμιση των βασικών τεχνικών υποδομών (π.χ. δίκτυα αποχέτευσης, βιολογικοί καθαρισμοί) στο σύνολο της Περιφέρειας.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις Κατηγορίες Πράξεων : «Αναβάθμιση- Επέκταση και Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυμάτων» και «Επέκταση / κατασκευή δικτύου αποχέτευσης» με Δικαιούχους τους :  Δήμο Αμυνταίου, Δήμο Εορδαίας και ΔΕΥΑ Πτολεμαίδας.

Ειδικότερα οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του άξονα αφορούν το παρακάτω έργο προτεραιότητας:

  • Αποκατάσταση Ποταμού Σουλού

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 35.000.000,00 €

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 31/12/2013. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: gianpapa@ mou.gr.

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.