Πρόσκληση 56 : - ΘΠ 25 - Αστικές Μεταφορές - ΕΛΗΞΕ Print

 

 

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ7ΛΨ-ΜΤ2

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8:

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 25):

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


 


Προυπολογισμός : 15.000.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(3.48 MΒ).rar

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 


Κοζάνη  28/03/2013

Κωδ. Πρόσκλησης: 56

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 25 «Αστικές Μεταφορές»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 2: «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας στην ΠΔΜ» για τη Θεματική Προτεραιότητα  25  «Αστικές Μεταφορές» του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι προτάσεις αφορούν τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της οδικής ασφάλειας στα ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, και ειδικότερα: i) Συμβολή στην ολοκλήρωση της προσπάθειας βελτίωσης της προσβασιμότητας καθώς και της οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις Κατηγορίες Πράξεων : i) Ολοκλήρωση - αναβάθμιση οδικού δικτύου αστικών μεταφορών & διασυνδέσεων με Δικαιούχους το Δήμο Αμυνταίου, το Δήμο Βοΐου, το Δήμο Δεσκάτης, το Δήμο Νεστορίου, το Δήμο Ορεστίδος, το Δήμο Πρεσπών και το Δήμο Σερβίων - Βελβεντού.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 15.000.000,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 20/04/2013. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: gianpapa@ mou.gr.

Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.