Πρόσκληση 2 - Άξονας Προτεραιότητας 4 - Κατηγορία Πράξεων 10.44.00.02 Print

 

 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4:


ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ (κωδ. 44):


ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΠρουπολογισμός : 11.800.000,00 €
Αρχείο Πρόσκλησης(2.77 MΒ).rar

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ


Κοζάνη  08/04/2014

Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΣ 2

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ


στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Απόβλητων»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους για υποβολή προτάσεων στον Άξονα  Προτεραιότητας 4: «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Απόβλητων» για τη Θεματική Προτεραιότητα  44  «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων» του Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συμβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας, και ειδικότερα: (i)       Συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της χώρας σε υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύμφωνα με τα απαραίτητα νέα έργα των εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ που ενδεικτικά περιγράφονται στους πίνακες του παραρτήματος 2 του ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (ii) Υλοποίηση Περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων και προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης με τη βελτίωση της ελκυστικότητας των Περιφερειών ως τόπων προσέλκυσης επενδύσεων και κατοικίας (iii) Ολοκλήρωση έργων  διαχείρισης στερεών αποβλήτων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2000-2006 με πόρους ΠΕΠ (iv) Συμβολή στην επίτευξη των Εθνικών Στόχων για διαχείριση βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης και (v) Προστασία δημόσιας υγείας και δράσεις αποτροπής του φαινομένου της ερημοποίησης, της υποβάθμισης της ποιότητας εδαφικών συστημάτων και υπόγειων υδροφορέων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις Κατηγορίες Πράξεων : 4401 «Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών», 4410 «Προμήθειες εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων» και 4405 «Έργα διαχείρισης και ασφαλούς διάθεσης ιλύων» με Δικαιούχο τη  ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση Πράξεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.800.000,00 €.

Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης μέχρι 30/04/2014. Διενεργείται άμεση αξιολόγηση των προτάσεων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, 50100, Κτίριο Περιφέρειας, 2ος όροφος,  τις ώρες 0900- 1500 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ηλία Μουρατίδη, τηλ. 24610-53948, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it και στον κ. Ιωάννη Παπαϊωάννου, τηλέφωνο: 24610-53931, e-mail: gianpapa@ mou.gr.  Πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013», το Σύστημα Διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων, κ.λ.π., βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepdym.gr.