ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ (MIS 5000638) Print

 

Αρχείο Απόφασης


1η τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Ε.Κ.Α.Β. Κοζάνης»2η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ Ε.Κ.Α.Β. ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000638.

Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος λήξης της πράξης, προκειμένου για την ολοκλήρωση των Υποέργων 6 και 7.