"ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ" (MIS 5002086) Print

 

Αρχείο Απόφασης

 

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΚΑΤΈΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ"» και Κωδικό ΟΠΣ 5002086.


Σημειώνεται ότι η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:


Προσθήκη 2 νέων υποέργων στην πράξη. Τα νέα υποέργα θα περιλαμβάνουν την "Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο" και την Προμήθεια και Εγκατάσταση Πιεστικού Συγκροτήματος (Π/Σ) για την κάλυψη των αναγκών της νέας πτέρυγας. Επιπλέον, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της πράξης από 30.05.2018 σε 30.06.2020, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα δύο νέα υποέργα.