"ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ" (MIS 5003962) Print
Written by Administrator   
Wednesday, 28 December 2016 14:34

 

Αρχείο Απόφασης

 

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» και Κωδικό ΟΠΣ 5003962.

Η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης πραγματοποιείται για τους κάτωθι λόγους:

O  Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Last Updated on Monday, 01 October 2018 08:40