"«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» " (MIS 5010531) Print

 

Αρχείο Απόφασης

1η τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ - 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5010531.

Στο Υποέργο 1 τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης από 15-11-2018 σε 18-11-2019 λόγω συμβασιοποίησης. Οι επιμέρους προϋπολογισμοί των Υποέργων παραμένουν αμετάβλητοι. Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης της Πράξης από 27-11-2020 σε 31-12-2022. Τέλος προστίθεται ο Δείκτης αποτελέσματος Τ2027.