Σύσταση

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ  (Διαχειριστική Αρχή), για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, λειτουργεί βάσει της 32663/ΕΥΘΥ323/15 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού σχετικά με την "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" και υπάγεται απ' ευθείας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Διαχειριστικής Αρχής αποτελεί η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιούνται στο πλαίσιο:

 

Διάρθρωση

 152

 

Σχετικά Αρχεία

Υπ. αριθμ. 32663/ΕΥΘΥ323/15 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού σχετικά με την "Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας" (.docx)