Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

10 - Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής παρακολούθησης επιθεώρησης Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος ΕΤΠΑ

Κωδικός Πρόσκλησης: 10
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 12 - Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 12.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)
Ειδικός Στόχος: 12.1.1 - Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο με τη διείσδυση του φυσικού αερίου
Δράση: 12.1.1.01 - Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής παρακολούθησης επιθεώρησης ΕΤΠΑ - 12.1.1.03 - Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης του προγράμματος ΕΤΠΑ
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ
Ημερομηνία Έναρξης: 04-05-2016
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2023
Προϋπολογισμός: 2.854.781
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: 420. Τεχνική Βοήθεια

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο