Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 18:41

Πράσινη Συμφωνία: Οι περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα, οι περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα και η Επιτροπή εγκαινιάζουν την ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης

 

Σήμερα εγκαινιάστηκε η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, η οποία θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν τα εδαφικά σχέδια δίκαιης μετάβασής τους και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης, ο οποίος θα κινητοποιήσει πάνω από 150 δισ. ευρώ. Η εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα θα χορηγεί τεχνική και συμβουλευτική στήριξη σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που βρίσκονται σε περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα και περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης και πηγές τεχνικής βοήθειας.

Η πλατφόρμα θα διασφαλίσει ότι τα 40 δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές 2018) που προτείνονται στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης διοχετεύονται στα σωστά έργα και ότι καμία περιφέρεια δεν μένει στο περιθώριο. Θα στηρίξει επίσης την πρόσβαση στο ειδικό καθεστώς στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU και του μηχανισμού δανειοδότησης του δημόσιου τομέα, που, μαζί με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, αποτελούν τους τρεις πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Η πλατφόρμα θα παρέχει:

  • τεχνική και συμβουλευτική στήριξη προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, μεταξύ άλλων και σχετικά με την επιχειρησιακή εφαρμογή των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης και την ανάπτυξη σειράς έργων για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης·
  • ένα ενιαίο διαδικτυακό σημείο πρόσβασης, το οποίο προσφέρει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα επαφής με την Επιτροπή σχετικά με τεχνικά και διοικητικά ζητήματα που αφορούν τη δίκαιη μετάβαση·
  • ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων για περιφέρειες ορυκτών καυσίμων και υψηλής έντασης άνθρακα μέσω ειδικών βάσεων δεδομένων έργων και εμπειρογνωμόνων·
  • φόρουμ διαλόγου σχετικά με τη δίκαιη μετάβαση, στο οποίο θα συμμετέχουν τοπικοί και εθνικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, κοινωνικοί εταίροι, δημόσιες αρχές και θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, κ. Φρανς Τίμερμανς, η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, και η επίτροπος Ενέργειας, κ. Κάντρι Σίμσον, εγκαινίασαν την Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης.

Η εκδήλωση θα σηματοδοτήσει την έναρξη μιας εβδομάδας διαδικτυακών εκδηλώσεων αφιερωμένων στις περιοχές εξόρυξης άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης και ασφαλτούχου σχιστόλιθου, καθώς και στις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, διαρθρωμένων στο πλαίσιο της εικονικής εβδομάδας των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα και του σεμιναρίου των περιοχών υψηλής έντασης άνθρακα. Μέσω των εκδηλώσεων αυτών τα ενδιαφερόμενα μέρη θα ενημερωθούν σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της χάραξης πολιτικής της ΕΕ και θα δοθεί ευκαιρία για ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Για το πλήρες πρόγραμμα και την πραγματοποίηση εγγραφής δείτε εδώ.

Επόμενα βήματα

Προς τα τέλη του 2020 η πλατφόρμα θα φιλοξενήσει μια βάση δεδομένων έργων και εμπειρογνωμόνων.

Τα μέλη του Σώματος των επιτρόπων προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δήλωσε: «Ο φιλόδοξος στόχος μας στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας είναι επιδείξουμε ένα νέο μοντέλο για μετασχηματισμό χωρίς αποκλεισμούς με βάση μια δίκαιη μετάβαση. Καθώς ανασυγκροτούμε τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας, έχουμε υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και στα εγγόνια μας να αδράξουμε την ευκαιρία να χτίσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Με την Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης, μπορούμε να αρχίσουμε να υλοποιούμε το μέλλον αυτό.»

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα προς μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη. Ενθαρρύνω τις αρχές όλων των κρατών μελών να την αξιοποιήσουν πλήρως κατά την κατάρτιση και την εφαρμογή εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης, τα οποία προωθούν την οικονομική ανανέωση, νέες δεξιότητες και νέες ευκαιρίες απασχόλησης. Είμαι πεπεισμένη ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο και ότι όλες οι περιφέρειες και όλοι οι Ευρωπαίοι και όλες οι Ευρωπαίες θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη ενός πιο οικολογικού, πιο δίκαιου και πιο ψηφιακού μέλλοντος».

Η επίτροπος Ενέργειας, κ. Κάντρι Σίμσον, δήλωσε σχετικά: «Η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης θα παρέχει εξατομικευμένη στήριξη στις περιφέρειες που θα επηρεαστούν περισσότερο από την πράσινη μετάβαση. Θα συγκεντρώσει εμπειρογνωμοσύνη από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής για να διασφαλίσει ότι όλες οι περιφέρειες ορυκτών καυσίμων και οι περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα διαθέτουν όλες τις πληροφορίες, τα εργαλεία και τη βοήθεια που χρειάζονται για να μετασχηματίσουν τις οικονομίες τους με δίκαιο τρόπο».

Ιστορικό

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί μέρος της προσπάθειας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη δημιουργία μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας στην Ευρώπη έως το 2050. Επιδίωξη του Μηχανισμού θα είναι να υπερβεί το οικονομικό και κοινωνικό κόστος της κλιματικής μετάβασης στις πλέον ευάλωτες περιφέρειες εξόρυξης και υψηλής έντασης άνθρακα. Αποτελείται από τρεις πυλώνες χρηματοδότησης: το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο προτάθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2020 και ενισχύθηκε με τη δέσμη ανάκαμψης της 27ης Μαΐου· ένα ειδικό καθεστώς δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο του InvestEU· και έναν μηχανισμό δανειοδότησης του δημόσιου τομέα. Οι τρεις πυλώνες αναμένεται να κινητοποιήσουν, κατά την περίοδο 2021-2027, πάνω από 150 δισ. ευρώ επενδύσεων στις περιφέρειες της ΕΕ που είναι οι πλέον ευάλωτες στην κλιματική μετάβαση.

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης βασίζεται στο έργο της Πρωτοβουλίας για τις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση και το διευρύνει, ενώ αποτελεί μέρος του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Θα περιλαμβάνει τρεις άξονες εργασίας: συντονισμένη τεχνική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον όμιλο της ΕΤΕπ, ένα ενιαίο διαδικτυακό σημείο πρόσβασης και υπηρεσία υποστήριξης, καθώς και εκδηλώσεις για την προώθηση της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης

Ιστοσελίδα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης

Ιστοσελίδα της Πλατφόρμας Δίκαιης Μετάβασης

Εικονική εβδομάδα των περιφερειών εξόρυξης άνθρακα και σεμινάριο των περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα