Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 00:26

Παράταση ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης για χρηματοδότηση υποδομών εγγείων βελτιώσεων, στο Μέτρο 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έως 28-08-2020

 

Εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης για το  ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, η διαχείριση του οποίου έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020. Σύμφωνα με την τροποποίηση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης έως 28-08-2020.

Ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.830.000 € και δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και οι Δήμοι της Περιφέρειας.

Τα έργα που θα επιλεγούν, θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020 (www.pepdym.gr), την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptyxi.gr) και την ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (www.espa.gr).