Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020 00:40

9,9 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020 για τη βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020 έργο για τη βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενων κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 9,9 εκ. ευρώ.

Η Πράξη αφορά σε παρεμβάσεις στο κτηριακό συγκρότημα της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φλώρινα και περιλαμβάνει αρχιτεκτονικές προσθήκες, διαρρυθμίσεις/βελτιώσεις και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου στις υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις.

Συγκεκριμένα,

  • αναβαθμίζονται οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου και λαμβάνεται μέριμνα, μέσω των απαραίτητων παρεμβάσεων, για όλα τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας,
  • εκτελούνται διαρρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα AMEA σε χώρους εκπαίδευσης και διοίκησης,
  • αναβαθμίζονται όλες οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτηρίου και
  • εκτελούνται παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτηριακού συνόλου.

Η αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους και τις προτεραιότητες την Εθνικής Στρατηγικής για την παιδεία και συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της Περιφέρειας.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).