Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 17:42

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)».

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Κοζάνη

04.09.2020

       

Αρ. Πρωτ.:

2716

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

 

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

 

Μιχαηλόπουλος& Συνεργάτες Δικηγορική ΕταιρίαΠινδάρου 7, 106 71 Αθήνα

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

 

Τηλέφωνα

:

24613-50909

 

211 770 0670

Fax

:

24610-53969

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Θέμα:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.2690/1999(ΦΕΚ45/Α/09.03.1999) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 2. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,ως ισχύει,
 3. Το ΠΔ146/2010(ΦΕΚ239/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως ισχύει,
 4. Τη με αριθ. C(2014)3542/23.05.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001),
 5. Τη με αριθ. C(2014)10180 final/18.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006),
 6. Το 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ265/Α/23.12.2014), ως ισχύει,
 7. Το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου (ΣΔΕ) για τα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως εγκρίθηκε στις 06.11.2015 από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και αναρτήθηκε στην επιχειρησιακή πλατφόρμα «ΔΙΑΥΛΟΣ» και οι τροποποιήσεις αυτού,
 8. Τη με αριθ. 677/02.2016 Απόφαση έγκρισης προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α’–Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014–2020 (Ε.Π. ΠΔΜ 2014-2020), έτους 2016, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
 9. Την ΥΑ58147/ΕΥΘΥ575/01.06.2016(ΦΕΚ1762/Β/16.06.2016), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ32663ΕΥΘΥ323/23.03.2015(ΦΕΚ712/Β/24.04.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41542/Γ΄ΚΠΣ/277(ΦΕΚ1501/Β/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
 10. Τη με αριθ. 2177/03.06.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και MIS 5001125,
 11. Τη ΣΑΕΠ 005/1 με κωδικό πράξης ΣΑ:2016ΕΠ00510005,
 12. Τη με αριθ. 2556/24.06.2016 Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την 1327/13.04.2017 απόφαση–πρόσκλησηΤροποποίησης/Επικαιροποίησηςεγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,
 13. Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει,
 14. Τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017(ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) απόφαση του αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 15. Τη με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018(ΦΕΚ5968/Β/31.12.2018) Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης ‘’Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’»,
 16. Τη με αριθ. 112/25.06.2019 Απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού των εκλογών της 26.05.2019»,
 17. Τη με αριθ. Α1439/24.07.2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την Ένσταση κατά της απόφασης του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, με αριθ. 112/25.06.2019 για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού των εκλογών της 26.05.2019»,
 18. Τη με αριθ. 131404/18.12.2019 Υ.Α. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» (ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) και ΑΔΑ: Ψ7ΟΝ46ΜΤΛΡ-5ΩΘ,
 19. Το με αριθ. 2613/25.08.2020 έγγραφο εσωτερικής επικοινωνίας του Προϊστάμενου της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με την Εισήγηση Ανάθεσης σε Εξωτερικό Σύμβουλο της δράσης «Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)» και την Εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ όπως επίσης την Έγκριση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής,
 20. Τις Αποφάσεις εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που έχουν εκδοθεί έως και 24.08.2020, μετά της ύστατης έως τούδε Απόφασης για εγγραφή σε Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020,
 21. Την αναγκαιότητα εξειδικευμένης νομικής στήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ για την επίλυση νομικώνζητημάτων που ανακύπτουν επί πτυχών αντιμετώπισης ουσιαστικών θεμάτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και μη ύπαρξης Νομικού Συμβούλου της Υπηρεσίας, ως οργανική θέση».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δράσης«Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)», όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση της δράσης.

 1. Ο ανώτατος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στην καθαρή αξία των000,00€ (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 49.600,00€(σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ)και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 12: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και ειδικότερα της με αριθ. 2177/03.06.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» και MIS 5001125,
 2. Η διάρκεια της δράσης ανέρχεται σε δεκαπέντε (15)μήνεςαπό την υπογραφή της Σύμβασης,
 3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η18ηΣεπτεμβρίου 2020. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, 2οςόροφος.
 4. Η ανάθεση της δράσης διέπεται από το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016)και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης,
 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της δράσης και δικαιούται με αιτιολογημένη απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους,
 6. Η παρούσα Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. Θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονταιστον κ. Ανδρέα Ι. Φιλιππόπουλο, τηλ. 24613 50909,

(Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Δ. Κασαπίδης