Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 18:32

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ΕΡΓΟ : «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων

 ΥΠΟΕΡΓΟ : «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Η με Α.Π. 2817/17.09.2020 (ΑΔΑ : ΩΓ5ΛΚΧΨ-Χ7Ρ) 2η Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης  Έργου  

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 101

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ