Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020 14:25

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ΕΡΓΟ : «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων»

ΥΠΟΕΡΓΟ : «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Η με Α.Π. 2817/17.09.2020 (ΑΔΑ : ΩΓ5ΛΚΧΨ-Χ7Ρ) 2η Πρόσκληση

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης  Έργου  

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 101

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ