Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021 01:43

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και Next Generation EU - Ενημερωτικό γράφημα και στοιχεία

 

Μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 17 Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Ο κανονισμός προβλέπει μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1 074,3 δισ. € για την ΕΕ των 27 σε τιμές 2018, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Μαζί με το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ («Next Generation EU»), ύψους 750 δισ. €, θα επιτρέψει στην ΕΕ να παράσχει πρωτοφανή χρηματοδότηση ύψους 1,8 τρισ. € τα επόμενα χρόνια για τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Η ανάλυση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (όλα τα ποσά σε δισ. € και σε τιμές 2018) έχει ως εξής:

Α. Ενωσιακές δαπάνες 2021–2027

 • Συνολικός προϋπολογισμός: 1 824,3
 • Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ): 1 074,3
 • Next Generation EU: 750
 • Κλίμα και ενσωμάτωση της ψηφιακής διάστασης:
 • Κλίμα: στόχος 30% των δαπανών σε όλα τα προγράμματα
 • Ψηφιακός τομέας: προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα και 20% του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακός τομέας: 143,4
 • Έρευνα και καινοτομία: 88,2
 • Ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις: 35
 • Ενιαία αγορά: 5,9
 • Διάστημα: 13,4
 • Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες: 1 099,7
 • Περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή: 290,6
 • Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα: 693
 • Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνική συνοχή και τις αξίες: 115,8
 • Φυσικοί πόροι και περιβάλλον: 373,9
 • Γεωργική και θαλάσσια πολιτική: 350,4
 • Περιβάλλον και δράση για το κλίμα: 22,8
 • Μετανάστευση και διαχείριση των συνόρων: 22,7
 • Μετανάστευση: 9,8
 • Διαχείριση των συνόρων: 12,7
 • Ασφάλεια και άμυνα: 13,2
 • Ασφάλεια: 4,1
 • Άμυνα: 8,5
 • Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος: 98,4
 • Εξωτερική δράση: 85,2
 • Προενταξιακή βοήθεια: 12,6
 • Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση: 73,1

Β. Βασικά προγράμματα και ταμεία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου

 • Πολιτική συνοχής: 330,2
 • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): 200,4
 • Ταμείο Συνοχής (ΤΣ): 42,6
 • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+): 88
 • Κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ): 336,4
 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ): 258,6
 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): 77,8
 • Νέες και ενισχυμένες προτεραιότητες: 335,5
 1. Ενιαία αγορά, καινοτομία και ψηφιακός τομέας
 • «Ορίζων Ευρώπη»: 76,4*
 • Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Μεταφορές, Ενέργεια, Ψηφιακός τομέας): 18,4
 • Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα: 13,2
 • Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη»: 6,8
 • Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά: 3,7
 • Ταμείο InvestEU: 2,8
 1. Συνοχή, ανθεκτικότητα και αξίες
 • Erasmus+: 21,7*
 • Δημιουργική Ευρώπη: 1,6
 • EU4Health: 2,2*
 • RescEU: 1,1
 • Δικαιοσύνη, δικαιώματα και αξίες: 0,8
 1. Φυσικοί πόροι και περιβάλλον
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 7,5
 • Πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα (Life): 4,8
 1. Γειτονικές χώρες και υπόλοιπος κόσμος: 98,4
 • Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας: 70,1
 • Ανθρωπιστική βοήθεια: 10,3*
 1. Λοιπά θέματα: 92,4

---------

* εκ των οποίων 500 εκατ. € από την ανακατανομή 2,5 δισ. € από τα περιθώρια που συμφωνήθηκαν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σημείωση: Με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνήθηκε πρόσθετο συμπληρωματικό κονδύλιο 12,5 δισ. € για την περίοδο 2021–2027, το οποίο διατίθεται στα εξής προγράμματα: «Ορίζων Ευρώπη», Erasmus+, EU4Health, Ταμείο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων, Δικαιώματα και αξίες, Δημιουργική Ευρώπη, InvestEU, ΜΓΑΔΣ. Οι συμπληρωματικές ενισχύσεις θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από τα έσοδα από πρόστιμα στον τομέα του ανταγωνισμού και αποδεσμεύσεις.

---------

Γ. Next Generation EU: Τροφοδότηση της ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας

 • «Ορίζων Ευρώπη»: 5
 • Ταμείο InvestEU: 5,6
 • REACT EU: 47,5
 • Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: 672,5
 • Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (rescEU): 1,9
 • Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ): 7,5
 • Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: 10

EU2021 2027 aEU2021 2027 b