Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021 16:27

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδει«Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020».

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

                                                                                                  

                                                                                                  Κοζάνη, 26/05/2021

                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. :    1449                                                                                                                                             

                                                                                                 Αριθμ. Διακήρυξης : 01

 

 

 

Τμήμα

:

  Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας

  και Καινοτομίας

Πληροφορίες

:

Σταύρος Σαπαλίδης

Τηλέφωνο

:

24613 50995

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,

5. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2

6. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

7. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

9. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,

10. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

11. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,

12. Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β/5968/31.12.18) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,

13. Τις διατάξεις του π.δ. 80/16 (ΦΕΚ 145Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

14. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 3

15. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,

16. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β ),

17. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700Β/16.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 934Β/19.03.2019),

18. Την αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

19. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,

20. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,

21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το συνόλο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,

22. Τη με Α.Π. 4184/28-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΨΨ847ΛΨ-Θ21) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» καθώς και τις με Α.Π. 3586/30-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΔΛ7ΛΨ-ΣΥΛ), 1190/07-04-2020 (ΑΔΑ:9Η8Ε7ΛΨ-ΕΒΞ) & 1348/24-04-2020 (ΑΔΑ:ΩΩ1Τ7ΛΨ-ΧΛΤ) τροποποιήσεις αυτής

23. Το από 24/04/2020 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο έκδοση 4.0 του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΙS 5032329)

24. Την καταχώριση του πρωτογενούς (ΑΔΑΜ: 21REQ008655299 2021-05-25) και εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ: 68ΕΓΚΧΨ-ΤΚΛ, ΑΔΑΜ: 21REQ008655389 2021-05-25) του έργου στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 4 διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ),

25. Τη με Α.Π. 181/25-01-2021 και Α/Α 3 (ΑΔΑ:6MZ3ΚΧΨ-6ΞΨ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας,

26. Την αριθμ. 14/2021 απόφαση του Δ.Σ. που περιλαμβάνεται στο Πρακτικό 3/2021 (ΑΔΑ: 9ΤΥ0ΚΧΨ-Χ60) με θέμα «Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020»,

27. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 28. Τον προϋπολογισμό του έργου

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σύμβουλος για την Αξιολόγηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020». Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (46.199,94 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε.2018ΕΠ00510024 της ΣΑΕΠ 0051/Π.Δ.Ε.).

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 09/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 10/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 5 Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στο τηλέφωνο 24613 50995, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αρμόδιος υπάλληλος Σταύρος Σαπαλίδης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, http://www.eprocurement.gov.gr, http://www.pta.pdm.gr, http://www.pepdym.gr

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεώργιος Κασαπίδη

 

Αρχείο Διακήρυξης

Αρχείο Διευκρινήσεων