Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 13:06

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία» με Κωδικό ΟΠΣ 4367 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

 

Αρχείο Απόφασης

Απόφαση Ένταξης (.pdf)