Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 10:37

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης:Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού Σχε

Προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής

για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για τον Οίνο & Σχεδίου Δράσης για την οργάνωση και ανάπτυξη του Οινοτουριστικού Προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας».

 

Αρχείο Προκήρυξης