Η πληροφόρηση και η επικοινωνία για τα προγράμματα και τις δράσεις της περιόδου 2014-2020 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει αφενός στην ενημέρωση του κοινού και αφετέρου αναδεικνύει το ρόλο της Ε.Ε., μέσα από την προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής.

Οι βασικοί στόχοι επικοινωνίας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν:

 

 

Το Θεσμικό Πλαίσιο

Σχετικά με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Άρθρα 115 - 117 και το Παράρτημα XII του Κανονισμού).

Σχετικά με την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (Κεφ. ΙΙ Τεχνικά Χαρακτηριστικά των Μέτρων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για τις Πράξεις και Οδηγίες για τη Δημιουργία του Εμβλήματος της Ένωσης και τον Καθορισμό των Τυποποιημένων Χρωμάτων).

 

Ο Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

O Επικοινωνιακός Οδηγός καταρτίστηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου  Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, η οποία έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση του πλαισίου αρχών πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία και περιλαμβάνει:

Η πληροφόρηση και η επικοινωνία για τα προγράμματα και τις δράσεις της περιόδου 2014-2020 είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει αφενός στην ενημέρωση του κοινού και αφετέρου αναδεικνύει το ρόλο της Ε.Ε., μέσα από την προβολή της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συμμετοχής.

Οι βασικοί στόχοι επικοινωνίας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν:

 

 

Σχετικό Αρχείο

pdf Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 (pdf, 183 KB)

 

 

Η Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Η βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της ορθής ενημέρωσης και επικοινωνίας βαρύνει τόσο τη Διαχειριστική Αρχή όσο και τους δικαιούχους.

Η Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 περιγράφει την επικοινωνιακή προσέγγιση που υιοθετεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για να ενημερώσει τους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και το ευρύ κοινό για τις ωφέλειες που αναδεικνύονται στην καθημερινότητα του πολίτη μέσα από την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 

Σχετικά Αρχεία

pdf Στρατηγική Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (pdf, 183 KB)

pdf Αξιολόγηση Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (pdf, 183 KB)