5002858 - Αποκατάσταση κτιρίου 1ου & 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς

Κωδικός (MIS): 5002858
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 14-12-2016
Προϋπολογισμός: 1.710.982,82
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 11.1 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση
Ειδικός Στόχος: 11.1.1 - Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ'θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας εκπαίδευσης
Δράση: 11.1.1.02 - Αποκατάσταση κτιρίου 1ου 8ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Παιδεία (Σχολική Εκπαίδευση)
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο