90 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου

Κωδικός Πρόσκλησης: 90
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 02.2 (2c) - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός Στόχος: 02.1.1 - Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Δράση: 02.1.1.03:Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής παιδείας και ηλεκτρονικού περιεχομένου
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που Δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με τη δημιουργία Ηλεκτρονικής Παιδείας και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου
Ημερομηνία Έναρξης: 23-12-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-03-2020
Προϋπολογισμός: 1.600.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο