93 - Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και μείωσης του θορύβου

Κωδικός Πρόσκλησης: 93
Έκδοση: 2
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.4 (6e) - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Ειδικός Στόχος: 06.4.1 - Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
Δράση: 06.4.1.01 - Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και μείωσης του θορύβου
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Δήμοι, Λοιποί Αρμόδιοι Φορείς
Ημερομηνία Έναρξης: 22-07-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-12-2019
Προϋπολογισμός: 500.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Περιβάλλον-Αέρας

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο