ee

Σχεδιασμός

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

 Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ), δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2021-2027 και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

diavokΟ σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη. Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης.Με την έκδοση της 2ης εγκυκλίου σχεδιασμού των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, τον Νοέμβριο του 2020, ξεκίνησε η επόμενη φάση του σχεδιασμού της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 που περιλαμβάνει την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων φορέων για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προχώρησε στη δημιουργία κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου αναρτώνται οι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό.  

Περισσότερες λεπτομέρειες στον κόμβο ενημέρωσης του ΕΣΠΑ 2021-2027, στη διεύθυνση:

https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmos21-27.aspx 

Με στόχο τη συμμετοχή όλων σε αυτήν την προσπάθεια, η ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ ετοίμασε ένα ερωτηματολόγιο, μέσω του οποίου μπορούν όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, να διατυπώσουν την πρότασή τους για το νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας. Η συμμετοχή των πολιτών έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου να συνδράμουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Δυτική Μακεδονία και στη δημιουργία μιας πιο δυναμικής, πιο σύγχρονης και πιο κοινωνικής Περιφέρειας.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως 26 Φεβρουαρίου 2021 και μπορείτε να το συμπληρώσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο, πατώντας εδώ.

stoxoi keimena eth sxedio dia

  

Οι Στόχοι Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Περιόδου 2021-2027 

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Ο  στόχος αφορά στη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, στην προσαρμογή της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην ενδυνάμωση της καινοτομικής ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στη διεύρυνση του εύρους των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη δημιουργία ενός θεσμικού περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, καθώς και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, του κράτους και της οικονομίας. Επίσης περιλαμβάνει την κάλυψη αναγκών σε δεξιότητες στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της έξυπνης εξειδίκευσης, της βιομηχανικής μετάβασης και της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ταμείο Χρηματοδότησης:  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

  

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

 Ο  στόχος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο πράσινης Ελλάδας και Ευρώπης με χαμηλές εκπομπές άνθρακα μέσω της προώθησης μέτρων ενεργειακής απόδοσης, της προαγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων, δικτύων και εξοπλισμού αποθήκευσης, της ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και της ενίσχυσης της βιοποικιλότητας, των πράσινων υποδομών στο αστικό περιβάλλον και της μείωσης της ρύπανσης.

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής

 

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

 Ο στόχος αφορά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου, ασφαλούς, συνεκτικού και διαλειτουργικού συστήματος μεταφορών (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων), στην προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας, καθώς και στην ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας (ευρυζωνικά δίκτυα, ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών, οπτικών ινών και δικτύων 5G).

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ταμείο Συνοχής

 

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

 Ο στόχος αφορά τους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, της υγείας και της κοινωνικής προστασίας. Περιλαμβάνει την προώθηση της εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, καθώς και στην ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για την αύξηση της απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Επίσης περιλαμβάνει την προώθηση ίσων ευκαιριών σε όλους (ιδίως γυναικών, νέων και μακροχρόνιων ανέργων), στην ενίσχυση υποδομών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και στην ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης.

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),      Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Ο στόχος  αφορά:

  • στην ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε αστικές περιοχές που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού ιστού, τον πολιτισμό και την ασφάλεια,
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις ορεινές, αγροτικές και παράκτιες περιοχές που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
  • στην εφαρμογή ολοκληρωμένων στρατηγικών στις νησιωτικές περιοχές και συμπλέγματα νησιών που στοχεύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προσβασιμότητα, στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην αξιοποίηση των προοπτικών τους,
  • σε ολοκληρωμένες στρατηγικές σε περιοχές που εμφανίζουν χωρική και θεματική συνέχεια, με δυνατότητα αξιοποίησης πλουτοπαραγωγικών πόρων και ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών -πολιτιστικών, τοπικής παραγωγής, τουριστικής δραστηριότητας. 

Ταμεία Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

 

1. Ευρωπαϊκά Κείμενα 

  1. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020: Country Report Greece 2019 (pdf, 1,4 MB)
  2. Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2020 (pdf, 2,9 MB)
  3. Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας του 2019 (pdf, 0,4 MB)
  4. Ανακοίνωση Επιτροπής για Ενισχυμένη Εποπτεία (pdf, 0,5 MB)

 

2. Κανονισμοί

1a. Πρόταση Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 (rar, 2,6 MB)

1b. Κανονισμός Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 (pdf, 0,5 MB)

2a. Πρόταση Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (rar, 3 MB)

2b. Τροποποίηση Πρότασης Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (rar, 1,18 MB)

3, Πρόταση Κανονισμού ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής (rar, 0,6 MB)

4. Πρόταση Κανονισμού EKT plus (rar, 1, 1 MB)

5. Πρόταση Κανονισμού ETΘA (pdf, 1,7 MB)

6. Πρόταση Κανονισμού EES (rar, 1,7 MB)

7. Πρόταση Κανονισμού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (rar, 0,2 MB)

8. Κανονισμός Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) (pdf, 1,1 ΜΒ)

9. Εγκεκριμένοι Κανονισμοί 2021-2027 (pdf, 21.3 MB)

 

 3. Εγκύκλιοι

Η 1η Εγκύκλιος αποτελεί έγγραφο αναφοράς, όπου παρουσιάζεται με περιεκτικό τρόπο το προγραμματικό πλαίσιο (θεσμικό, κανονιστικό, οικονομικό) εντός του οποίου θα σχεδιαστούν τόσο το νέο ΕΣΠΑ όσο και τα Επιχειρησιακά Προγράμματά του.

Η 2η Εγκύκλιος που περιέχει τις βασικές αρχές που θα διέπουν τη δομή και το περιεχόμενο των προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Το 1ο Έγγραφο Εργασίας περιγράφει την προσέγγιση των Κανονισμών της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2021-2027 σε σχέση με τα θέματα των δεικτών και της παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης των Προγραμμάτων. Το κανονιστικό πλαίσιο που περιγράφεται αφορά τον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων (ΚΚΔ) και τους Κανονισμούς για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΕΤΘΑΥ). 

Το έγγραφο «Αναγκαίοι Όροι» περιλαμβάνει τους Αναγκαίους Όρους, τις απαιτήσεις και τις κατευθύνσεις για την εκπλήρωσή τους, καθώς επίσης και την πορεία των ενεργειών για την εκπλήρωσή τους.

1η εγκύκλιος σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (pdf, 0,3 MB)

2η εγκύκλιος σχεδιασμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (rar, 0,7 MB)

Έγγραφο Εργασίας 1: Η λογική της παρέμβασης και οι δείκτες στο σχεδιασμό των Προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 (rar, 1,6 MB)

Οι Αναγκαίοι Όροι : Απαιτήσεις και κατευθύνσεις για την εκπλήρωσή τους (rar, 2.0 MB)

 

4. Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. Πρόταση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027 (Δεκ. 2019) (pdf, 0,6 MB)

2α. Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 (Πλήρης Μελέτη στην αγγλική γλώσσα) (pdf, 7,3 MB)

2β .Πρόταση του ΟΟΣΑ για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020 (Συνοπτική Παρουσίαση) (pdf, 0,5 MB)

2γ. Ταυτότητα των 13 Ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles) (pdf,6,4 MB)

3.  1ο Σχέδιο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2021 – 2027 (Δεκ. 2020) (pdf, 0,6 MB)

4.  Κείμενο Εργασίας για το Σχεδιασμό του ΕΠ ΠΔΜ 2021-2027 (Φεβ. 2021) (pdf, 1.9 MB)

5.  Σχέδιο ΕΣΠΑ 2021-2027 που υποβλήθηκε στην ΕΕ για έγκριση 12-07-2021 (0.8 ΜΒ)

6.  ο Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 

7.  Σχέδιο Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2021-2027 που υποβλήθηκε στην ΕΕ (Οκτ. 2021) (0,94 ΜΒ)

 

Σχετικά Έγγραφα

Ενημερωτική συνάντηση για την προετοιμασία της πρότασης της Περιφέρειας για την ωρίμανση έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (11-2018) (rar, 2,5 MB)

Ενημερωτική Συνάντηση για την Προετοιμασία της Πρότασης Κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΠΔΜ για τη νέα ΠΠ 2021-2027 (10-2019) (rar, 1,7 MB) 

 

5. Διαβούλευση Πολιτών 

Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης πολιτών για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 ( Online )

 EU2021 2027 aEU2021 2027 b

 

Image
Image
Εγγραφή στο Newsletter

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος "Δυτικής Μακεδονίας"

ΖΕΠ Κοζάνης 50100

Τηλέφωνο : 2461 3 50900

Ε- mail : dapepdm@mou.gr

Ε- mail Ιστοσελίδας :  infopepdym@gmail.com