Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013, η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας, σε όλους τους δικαιούχους των Πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ μέσω:

 • συντονισμού
 • καθοδήγησης
 • υποστήριξης
 • παρακολούθησης
 1. Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Η ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ εξέδωσε Οδηγό Υποχρεώσεων Δημοσιότητας Δικαιούχων, με στόχο να εξειδικεύσει το κανονιστικό πλαίσιο και να παρέχει πρακτικές οδηγίες και καλές πρακτικές στους Δικαιούχους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σε θέματα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας.

Τα ελάχιστα υποχρεωτικά μέτρα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των Δικαιούχων συνοψίζονται στον ακόλουθο Πίνακα.

 

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

(ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ/

ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΦΙΣΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Ή ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ

Πράξη για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα εξής:

§ δημόσια συνδρομή >500.000 €

§ συνίσταται στη χρηματοδότηση υποδομών ή κατασκευαστικών έργων ή αγορά υλικού αντικειμένου

 

 

 (εκτός πράξεων με ΔΔ > 500.000 € που συνίστανται στην αγορά υλικού αντικειμένου)

Οποιαδήποτε άλλη πράξη που δεν εμπίπτει στα παραπάνω

(σε δράσεις ΕΚΤ και κατά περίπτωση

ΕΤΠΑ και ΤΣ)

 

 

 

Επισημαίνεται και ισχύει για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και δράσεων στο ΕΣΠΑ, ότι:

 • Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στον Κανονισμό 1303/2013 και στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου.
 • Στην περίπτωση που η ΕΥΔ ΕΠ ή ο Δικαιούχος, αποφασίσουν να λάβουν μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την πράξη που ενδεχομένως δεν έχουν αναφερθεί ρητά στον παρόντα Οδηγό, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να τηρούν τον Κανονισμό 1303/2013 και τον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014.
 • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή προγράμματα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων.
 • Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία.

 

Σχετικό Αρχείο

pdf Οδηγός Υποχρεώσεων Δημοσιότητας Δικαιούχων (pdf, 183 KB)

 

 

Βοηθητικό Υλικό

Στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 εφαρμόζεται ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ από όλους τους εμπλεκόμενους, μία ενιαία και διακριτή εικόνας του ΕΣΠΑ πανελλαδικά, προκειμένου να είναι σαφές στους πολίτες ποιος χρηματοδοτεί και υλοποιεί τις πράξεις που αφορούν στην ανάπτυξη και στην κοινωνική και οικονομική συνοχή. Η ενιαία ταυτότητα επικοινωνίας του ΕΣΠΑ εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα ενημέρωσης για τους αιτούντες και τους δικαιούχους και στα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας για το κοινό. Στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014 ορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας που παρέχει ο Δικαιούχος θα πρέπει να αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης από τα εκάστοτε Ευρωπαϊκά Ταμεία, προβάλλοντας τουλάχιστον:

 • το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014
 • αναφορά στο Ταμείο ή στα Ταμεία που στηρίζουν την πράξη.

Επιπλέον, θα πρέπει να προβάλλεται η Εθνική Συμμετοχή στη χρηματοδότηση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτείται η πράξη.

 

Σχετικά Αρχεία

pdf Εμβλήματα – Λογότυπα (rar, 349 KB)

pdf Υποδείγματα Εργοταξιακών Πινακίδων (pdf, 285 KB)

pdf Υποδείγματα Μόνιμων Πινακίδων (pdf, 255 KB)

pdf Επικοινωνιακή Περιγραφή Πράξης (pdf, 183 KB)

pdf Υπόδειγμα Διατύπωσης Κύριων Στόχων Πράξεων (pdf, 183 KB)

 

 

Ενέργειες Π&Ε Δράσεων ΕΚΤ

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - ΕΚΤ στην ενίσχυση της απασχόλησης, την  προώθηση της εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης, όχι μόνο παρέμεινε σημαντικός αλλά και ενισχύθηκε στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, κρίσιμος και καθοριστικός είναι ο ρόλος της επικοινωνίας μέσω της οποίας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η ενημέρωση, η ενεργοποίηση και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ενέργειες Π&Ε των δράσεων ΕΚΤ στην ιστοσελίδα  60 χρόνια ΕΚΤ

 

Ηλεκτρονική Εφαρμογή Παραγωγής Αφισών για τις Δράσεις των ΕΠ 2014-2020

Η ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών σχεδιάστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).

Η εφαρμογή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ  www.esfhellas.gr , στην ενότητα  Πληροφόρηση και Επικοινωνία.

Απευθείας μπορείτε να την βρείτε στη διεύθυνση  http://posters2014-2020.esfhellas.gr

Χρήσιμες Επισημάνσεις:

 • Η τοποθέτηση αφίσας αποτελεί απαίτηση του Κανονισμού 1303/2013 (Παράρτημα ΧΙΙ, § 2.2.2.β) και μια από τις βασικές ευθύνες των Δικαιούχων.
 • Αφοράόλες τις πράξεις του ΕΚΤ αλλά και εκείνες του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής που είναι κάτω από 500.000€ ή/και δεν αφορούν αγορά υλικού αντικειμένου ή χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής, δηλαδή, όπου δεν ισχύει η  απαίτηση πινακίδας, ισχύει η απαίτηση αφίσας.
 • Ιδιαίτερα για τα έργα του ΕΚΤ είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι η ευθύνη του Δικαιούχου μιας πράξης δεν αφορά μόνο στην τοποθέτηση αφίσας στο κτίριο όπου ο ίδιος στεγάζεται αλλά και στους χώρους τυχόν άλλων φορέων όπου λαμβάνει χώρα η πράξη, πχ σχολεία, κοινωνικές δομές κλπ.
 • Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών αναπτύχθηκε προκειμένου να διευκολύνει την ικανοποίηση της σχετικής απαίτησης με τρόπο απλό, εύκολο αλλά και ενιαίο.

 

Σχετικά Αρχεία

pdf Ηλεκτρονική Εφαρμογή Παραγωγής Αφισών (pdf, 183 KB)

pdf Οδηγίες Στρατηγικής Επικοινωνίας Δράσεων ΕΚΤ (pdf, 183 KB)

 

 

Κέντρα Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ένα Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής και προγράμματα προώθησης στην απασχόληση σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα, διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει επαρκής προβολή της δράσης και διάχυση της πληροφορίας για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα Κέντρα Κοινότητας.

 

Υλικό Πληροφόρησης για τα Κέντρα Κοινότητας

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε σχετικό υλικό για την καλύτερη προβολή του έργου των Κέντρων Κοινότητας:

Εξωτερική Ταμπέλα

Οι προδιαγραφές για την κατασκευή της εξωτερικής επιγραφής του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου σας, βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.gospelcreative.com/projects/Community_Centers_Logotype_Spec.zip

 

Αφίσα

Η αφίσα εστιάζει στην έννοια της  «διασυνδεσιμότητας» που χαρακτηρίζει τα ΚΚ, αφενός μέσω της σύνδεσης του πολίτη με τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αφετέρου μέσω των  πληροφοριακών συστημάτων  που υποστηρίζουν τη λειτουργία τους. Επίσης. εστιάζει στα πολλά και διαφορετικά κοινά που αποτελούν εν δυνάμει ωφελούμενους των ΚΚ. Το μήνυμα είναι «Στηρίζουμε τον πολίτη, δυναμώνουμε την κοινωνία».

Το συνημμένο αρχείο εκτυπώνεται σε μέγεθος Α3, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του (ΕΕ) 1303/2013 (συνημμένο: Αφίσα ΚΚ διασυνδεσιμότητα)


Παράλληλα, όποιο ΚΚ επιθυμεί να προσθέσει τα στοιχεία του και να δημιουργήσει τη δική του αφίσα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΣΕΚΤ, η οποία είναι αναρτημένη στη διεύθυνση: http://posters2014-2020.esfhellas.gr/ και βρίσκεται επίσης στην ιστοσελίδα μας, συνοδευόμενη με οδηγίες χρήσης, στο http://www.esfhellas.gr/el/Pages/posters.aspx.

 

Σε αυτή την περίπτωση, θα κάνει ένθεση στο τρίτο βήμα, στο πεδίο δικαιούχος το συνημμένο jpeg, ώστε να ενθέσει  το λογότυπο των ΚΚ στη μακέτα (συνημμένο: CMYK me fonto). Η ηλεκτρονική εφαρμογή επίσης θα εξυπηρετήσει τα ΚΚ που διαθέτουν Παράρτημα Ρομά ή Κέντρο Μεταναστών. Σας επισυνάπτουμε ένα σχετικό δείγμα αφίσας που δημιουργήσαμε από την εφαρμογή (συνημμένο: Aφίσα ΚΚ με Παράρτημα Ρομά).

Το  υλικό θα ολοκληρωθεί με το σχεδιασμό  φυλλαδίου, banner, animation.

Οδηγός για τα Κέντρα Κοινότητας.

Animation/ Ενημερωτική ταινία

Με υπότιτλους

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/0SzWJoEZwkz5lz3https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/xFrL7VzyGE8hQrV

Χωρίς υπότιτλους

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/7ohzUPCV8EDsvtu

Banners

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/DBES1L27g9WYOjm

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/NodTk0pec10TiEe

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/rYm4vjSHH3IKlqg

Φυλλάδιο

https://cloud1.pdm.gov.gr/owncloud/index.php/s/qdKyJ9Kj84zsaRS


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο